Menu Zavřeno

T-Expedice Olomouc 2023

11. ročník T-Expedice 2023 se bude konat v Olomouci. Akce bude realizována ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci a Pevností poznání.


Termín: sobota 19. srpna – sobota 26. srpna 2023

Lokalita: Olomouc, ubytování po dvou na pokojích kolejí Bedřicha Václavka (UPOL, Šmeralova 1090/8, 77900 Olomouc), sociální zařízení společné pro buňku (dva až tři pokoje), kuchyňka k dispozici; stravování v menze Šmeralova dle předem zaslaného jídelníčku; program v areálu VMO (nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc) a na kolejích

Účastnický poplatek: 3 200 Kč (pokyny k platbě (s termínem 30. června 2023) budou zaslány při potvrzení přihlášky)

 • zvýhodněná cena pro sourozence 2 700 Kč
 • možno čerpat příspěvek od ČRDM ve výši 2 000 Kč v rámci projektu Darujme kroužky dětem
 • možnost požádat o sociální stipendium, žádosti adresujte správní radě spolku
 • účastníci z nízkopříjmových rodin s trvalým pobytem na Praze 5 nebo 6 mohou v rámci projektu Aktivní město čerpat příspěvek 800 Kč
 • další zdroje, ze kterých lze čerpat příspěvky, jsou uvedeny zde

Místa srazů při cestě na akci:

 • PrahaPraha hl. n. před ČD Centrem v -1. podlaží, 12:45, kontaktní osobou je Martina Röhlichová (info v zaslaném emailu), cesta vlakem EC 129 Valašský expres
 • Brno – Brno hl. n. pod odjezdovými tabulemi, okolo 13:00 (bude upřesněno)
 • Olomouc – 16:15, před vstupem do objektu kolejí Bedřicha Václavka (UPOL, Šmeralova 1090/8, 77900 Olomouc)

Místa rozchodů při cestě z akce:

 • Prahamísto a konkrétní čas bude upřesněno
 • Brno místo a konkrétní čas bude upřesněno
 • Olomoucmísto a konkrétní čas bude upřesněno

Vyplněná a odeslaná elektronická přihláška je závazná a bude do několika pracovních dnů potvrzena organizačním týmem spolu s dalšími organizačně-technickými informacemi o akci.

Prohlášení o bezinfekčnosti účastníka a Souhlas s pořizováním dokumentace a zpracováním osobních údajů bude zasláno spolu s papírovou verzí přihlášky v dostatečném předstihu před konáním akce. Všechny tři dokumenty je poté následně nutné přivést s sebou na prezenční část akce.

Nedílnou součástí akce T-Expedice je tzv. online příprava, tedy přípravný „korespondenční“ seminář. Konkrétní požadavky na splnění jsou v kompetenci garanta dané badatelské sekce. V případě jejího nesplnění může dojít k vyloučení účastníka z akce, o čemž je informován zákonný zástupce účastníka (resp. sám účastník v případě účastníků starších 18 let).

Zákonní zástupci účastníka (příp. účastník sám v případě jeho zletilosti) berou na vědomí, že v případě nemoci či mnohonásobného či přes výzvy pokračujícího porušení vnitřních pravidel akce mohou být organizátorským týmem vyzváni k předčasnému a bezodkladnému vyzvednutí účastníka z akce. Navrácení účastnického poplatku je poté věcí individuální domluvy (v případě nemoci) či jeho propadnutí (v případě porušování pravidel). Vzhledem ke specifičnosti T-Expedice (online příprava) není možné na akci v případě nepřítomnosti badatele nominovat náhradníka a je tedy nutné se řídit následujícími storno podmínkami:

 • odhlášení do 30. června 2023: vrácení 100 % účastnického poplatku
 • odhlášení po 30. červnu 2023 (ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů): účastnický poplatek se
  nevrací; část účastnického poplatku však může být vrácena po realizaci akce (v závislosti na
  možnosti zrušení kapacit – ubytování, stravování – zarezervovaných pro daného badatele)


Badatelské sekce:

Účastník akce si vybere jednu z badatelských sekcí, ve které během online i prezenční části akce pracuje.

A. Mionový teleskop – částicový badatelský záměr

garant záměru: Barbora Růžičková

expert záměru: RNDr. Ing. Bedřich Roskovec, Ph.D. (Ústav částicové a jaderné fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova)

Miony jsou částice známé především jako těžší dvojče elektronu. Vytvářejí se jako součást částicové spršky v troposféře a i přes svoji krátkou dobu života dokáží doletět až k Zemi, kde je můžeme pozorovat. Pod jakým úhlem miony nejčastěji přilétají? Dokážeme změřit jejich poločas rozpadu? Jak zvládneme rozeznat miony od ostatních přilétajících částic? A proč se mionové detektory v praxi používají při zkoumání pyramid? Sestavíme společně mionový detektor a pokusíme se na všechny tyto, ale i další zajímavé otázky najít odpověď.

kapacita záměru: 2 badatelé (nejsou nutné žádné vstupní znalosti, programování výhodou) – SEKCE JE NAPLNĚNA – PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO!

B. Nejchytřejší domácnost – robotický badatelský záměr

garant záměru: Vojtěch Kysilka (Nový PORG)

expert záměru: Lukáš Juřica (GEVO Sázavská)

V rámci naší sekce se budeme snažit vymyslet a zároveň i sestavit a naprogramovat originální prvky chytré domácnosti a udělat ji ještě chytřejší. Budeme pracovat převážně s 3D tiskárnou a Arduinem, které budeme samozřejmě i programovat a propojovat s (nejspíš) androidí aplikací. Pokud tě technika baví a máš ideálně zkušenosti s programováním nebo modelováním, neváhej a přidej se k nám!

kapacita záměru: 5 badatelů (minimální věk 15 let, požadavek na alespoň minimální zkušenosti s programováním) SEKCE JE NAPLNĚNA – PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO!

C. NAFTA – fyzikální badatelský záměr

garant: Patrik Štencel

expert: RNDr. David Wagenknecht, Ph.D. (Talnet)

Propagační poster badatelského týmu

kapacita záměru: 6 badatelů

D. Botanický badatelský záměr

expertogarantka: Mgr. Martina Röhlichová (Talnet)

Botanický záměr bude kombinovat metody terénního průzkumu a metody měření v terénu, eventuálně metody laboratorní. Jednou ze základních linií průzkumů bude rostlinná fyziologie a zaměříme se na transpiraci. Pro posuzování hodnot transpirace využijeme stromy, konkrétně stromy památné. Budeme vyhodnocovat zapojení památných stromů do krajiny či zástavby v průběhu let a pokusíme se vyhodnotit význam transpirace památných stromů v dřívějších obdobích až po současnost. V problematice hraje nemalou roli stáří stromů, badatelé se během průzkumu budou moci seznámit i s metodami určování přibližného stáří stromů. Uvedený badatelský záměr je velkou výzvou, kromě botaniky zasahuje i do dalších oborů, jako je historie nebo ekologie, souvisí též s proměnami krajiny. Těšíme se na členy badatelského týmu – příznivce terénní botaniky a rostlinné fyziologie!

kapacita záměru: 4 badatelé SEKCE JE NAPLNĚNA – PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO!

E. Kunsthistorický badatelský záměr

expertogarantka: Štěpánka Grunová (FF MUNI)

Hlavním objektem našeho zájmu bude Olomoucký orloj, jeho uměleckohistorické proměny a historické souvislosti těchto proměn jako symptomů změn ve společnosti. Dnešní podoba orloje v duchu socialistického realismu budí určité rozpaky, památka však měla řadu dalších vrstev a její kořeny sahají do pozdního středověku. Naším úkolem bude „loupat“ tyto vrstvy jako cibuli a klást si otázky, co tyto historické proměny znamenají a jaké měly příčiny. Obecněji se dotkneme také proměn vnímání času v průběhu dějin města, struktury hodinářského cechu a fungování hodinového mechanismu. Čeká nás bádání v muzeu, v archivu i v terénu.

kapacita záměru: 4 badatelé

F. Badatelský záměr biologie rostlin

expertogarant: Jiří Rudolf (PřF MUNI)

Rostliny tvoří přibližně 80 % biomasy všech živých organismů na zemi a jsou základem většiny ekosystémů. Za svoji úspěšnost vděčí několika svým unikátním vlastnostem, najmě fotosyntéze a modulárnímu růstu a velmi citlivému systém regulací pomocí rostlinných hormonů. Tento záměr se bude snažit přiblížit badatelům biochemii rostlin především vzhledem k výše zmíněným jevům. Badatelé budou mít možnost spoluvytvořit konkrétní podobu záměru podle svého zájmu a obratnosti v biologických a chemických disciplínách.

kapacita záměru: 4 badatelé SEKCE JE NAPLNĚNA – PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO!

G. Historický badatelský záměr

expertogarant: Marek Palys (FF UK)

V časech stavovské monarchie na Moravě musel panovník žádat sněm o finanční prostředky, o svolání vojenských jednotek a diskutovat se stavy země o jejích problémech. Nejvyšším fórem pro tyto otázky byl zemský sněm, který svolával vládce země, v našem zkoumaném období tedy císař Rudolf II. Předkládal v zastoupení svých komisařů stavům sněmovní propozici, kde vyjádřil své požadavky a přání, a o kterých následně sněm musel jednat. Jak tato jednání probíhala? Měl císař problém prosazovat své požadavky a dosáhnout svých cílů? Jaké byly naopak požadavky stavů? Tyto otázky budeme společně řešit a určitě narazíme i na další.

Propagační letáček historické badatelské sekce

kapacita záměru: 3 badatelé