Menu Zavřeno

O akci

Co je to T-Expedice?

T-Expedice je příležitost zúčastnit se realizace skutečného výzkumného záměru. Expedice slouží k tomu, abychom objevovali a naučili se objevovat svět kolem nás. Je skutečně již všechno důležité v našem každodenním životě objeveno? T-Expedice se koná od roku 2013 a její podoba se s lety na základě bohatých zkušeností modifikuje, má svá tradičnější místa, ale také objevuje nové lokality. Pro motivované studenty, kteří by na expedici chtěli vést vlastní tým a navrhnout si výzkum dle vlastních preferencí, funguje během školního roku specializovaný přípravný T-kurz nazvaný Kurz nové generace.

Jakou máme vizi?

V první generaci Talnetu se zrodila idea Expedice Antarktida. Nemusí se však ani jít tak daleko – každá T-Expedice je krokem na cestě za poznáním a je jedno, zda se náš horizont bude posouvat na hranice našeho města, regionu, země, za polární kruh nebo na Mars. Úkolem T-Expedice je poskytnout možnost zapojit se do týdenního badatelského výzkumu a prezentovat své výsledky. Myšlenkou je, že to není “simulace” vědy, ale pokud možno opravdový vědecký záměr, který může být nějak užitečný např. v kontextu regionu konání, nebo pochopitelně i jinak. S trochou nadsázky lze říci, že to není žádný “letní tábor”, ale zkrátka vědecká expedice s určitými cíli vyžadující úsilí všech zúčastněných. Pro expedici je zásadní, že účastníci musí najít vedle společného cíle a programu i způsob, jak efektivně spolupracovat a něco společně vytvořit.

Jaké jsou přínosy T-Expedice?

Každá expedice přináší výsledky. Zažili jste už někdy ten strhující pocit, že jste něčemu na stopě? Něčemu, co před vámi ještě nikdo nezkoumal? Na expedici mohou různé nápady dostat konkrétní tvar. Výsledky expedice v exaktní i populární formě se mohou stát součástí expozic regionálních institucí, případně být ve spolupráci s Talentem dále rozvíjeny a využívány. Pozitiva ovšem nalezneme i ve zlepšení umění spolupráce, organizace práce a vynalézavosti na cestě k cíli.

Pro koho je T-Expedice určena?

Expedice nabízí příležitost pro každého, který si chce vyzkoušet něco nového nebo má nápad na něco, co by chtěl vyzkoumat. Možnosti jsou z hlediska oblasti zájmu nesmírně široké. Existují samozřejmě vědní obory jako biologie a historie, které se na expedicích opakují, ale reálně oborová omezení nejsou. Lze stavět robota, zkoumat podmínky pro handicapované ve městě, zkoumat umělecká díla v krajině, dělat fyzikální experimenty, hrát divadlo…

Jak T-Expedice probíhá?

Student (tedy tzv. garant záměru), který přijde se svým nápadem, jej během školního roku promyslí a připraví k realizaci v rámci přípravného kurzu. Na jaře se mu do týmu přihlásí další studenti (tzv. badatelé; zpravidla lidé z celé republiky), kteří s ním chtějí tento záměr zrealizovat. Každý garant poté nachystá přípravné úkoly v on-line prostředí pro své badatele – uvede je do dané vědecké problematiky a naučí je dovednosti nezbytné k provedení svého výzkumu. V létě projekt během týdne, kdy se reálně uvidí, zrealizují. Během jednoho letního týdne se všichni zúčastnění prezenčně sejdou na jednom místě a provádějí své výzkumy v jednotlivých badatelských sekcích, které si vyberou. Každý večer se scházejí na briefingu, kde se navzájem informují o své práci a pokrocích. Na konci expedice zpracují své výsledky do formy posteru a prezentují je sobě navzájem, případně i veřejnosti. Výzkumný tým po expedici shrne své poznatky do vědeckého článku, který vyjde ve společném sborníku. S koncem T-expedice zpravidla začíná cyklus přípravy na T-expedici následující.

Kdo je kdo na T-Expedici?

T-expedice je struktura, ve které je vícero rolí, a je dobré si ujasnit terminologii. Badatel je “řadový” výzkumník, ať už účastník jiných aktivit Talnetu nebo nováček, který se přihlašuje do badatelské sekce na základě svého zájmu a účastní se výzkumu pod vedením svých nadřízených.

Garant je vrstevník badatelů, který se rozhodl zpracovat svůj vlastní výzkumný záměr – před expedicí tedy absolvuje přípravu záměru v rámci Kurzu nové generace (speciální T-kurz zaměřený na přípravu expedičních záměrů), svůj nápad v oboru svého zájmu rozpracuje do formy jakési zjednodušené grantové žádosti, záměr obhájí před komisí, nabere do své sekce badatele, připraví je na expedici a na prezenční části vede svůj tým. K ruce má zpravidla experta, což je člověk erudovaný v daném oboru (např. akademický pracovník), se kterým garant konzultuje odbornou stránku věci, realizovatelnost svých nápadů nebo třeba shánění přístrojového vybavení. Je dobrým zvykem, že se expert účastní i prezenční části a kooperuje s badatelskou sekcí.

Na expedicích je možno potkat také expertogaranty, což jsou v podstatě experti, kteří ovšem sekci vedou a organizují sami (není tam tedy žádný náctiletý garant, ale vše je v režii “dospěláka”, ať už spolupracovníka Talnetu nebo externisty). Jejich sekce fungují obdobně, ovšem Talnet typicky nezasahuje do přípravy záměru a odborník si svůj projekt organizuje z velké části po vlastní ose.

V neposlední řadě jsou důležití lidé, kteří se dají jednotně označit jako organizátoři. Jedná se o dobrovolníky, kteří se profesně věnují práci s nadanými a zajišťují běh Talnetu – metodici podpory nadání, psychologové atp. Do kategorie organizátorů lze počítat i instruktory T-kurzu zvaného Kurz nové generace (KNG), který připravuje, jak bylo zmíněno výše, garanty k realizaci jejich záměru. Organizátoři asistují při přesunech týmů, zajišťují technické a praktické věci, starají se o zázemí expedice.

Atributy

Akce, aby se mohla nazývat T-Expedicí, musí mít splněny určité atributy:

Definice a popis: T-Expedice je soustavná rozvojová aktivita, zaměřená na rozvoj určitých dovedností účastníků z řad badatelů, jako je metodologie obecná i specifická, práce v týmu, prezentace výstupů apod. U účastníků z řad garantů navíc ještě příprava badatelského záměru, vedení online přípravy, vedení týmu během prezenční části a zajištění výstupů. Forma práce na T-Expedici nutně zahrnuje tvořivost v badatelské, či vývojové produktivní aktivitě. Organizátoři zajistí účastníkům metodickou i odbornou podporu a základní nutné zdroje, nezbytné prostředí pro realizaci aktivity, přípravy týmu, možnost aktivně se zapojit do týmových (odborných) aktivit a příležitost výsledky prezentovat v různých formách na vhodných platformách pro odbornou i širší veřejnost. Žádoucí je různorodost vědních oborů, kterých se badatelské záměry týkají, stejně jako určitá propojenost jednotlivých oborů.

Činnost: předmětem činnosti na T-Expedici je návrh, příprava a realizace badatelských záměrů včetně prezentací výstupů. Záměr je vypracován a řízen garantem. Záměr musí být schválen komisí vytvořenou za tímto účelem z řad instruktorů kurzu KNG a nominovaných expertů. Na jeho realizaci se mohou (ale nemusí) podílet badatelé.

Délka plánované prezenční části: minimálně 5 celých dnů

Online příprava: účastníci z řad badatelů musí absolvovat online přípravu pod vedením garanta badatelského záměru.

Garanti: garanti jsou nominováni organizátorem T-Expedice z řad absolventů KNG na doporučení vedení KNG, nebo z řad expertů. Každý garant je zodpovědný za realizaci badatelského záměru, který garant vypracoval a byl schválen (viz výše). Garant je také zodpovědný za online přípravu a činnost badatelského týmu během prezenční části T-Expedice, a za výstupy své badatelské sekce.

Výstupy: výstupem T-Expedice jsou výsledky řešených badatelských záměrů, které jsou prezentovány na závěrečné poster session ve formě posteru, 3D objektu, realizace, projekce, performance či demonstrace, případně jinou vhodnou formou, která dostatečně reprezentuje činnost badatelů během T-Expedice a odpovídá povaze realizovaného záměru. Dále jsou tyto výsledky popsány formou článku publikovaného ve sborníku z T-Expedice dle zvláštních předpisů KNG nebo jsou zveřejněny ve formě videí, fotogalerií, apod.

Hlavní aktéři:
• Garanti – viz výše, jsou zodpovědní za svůj badatelský tým a záměr.
• Experti – jsou k dispozici garantům. Nevedou záměr, vstupují do realizace pouze jako konzultanti nebo odborní koučové. Vždy však v souladu s garantem.
• Badatelé – po absolvování online přípravy se podílejí na všech činnostech T-Expedice (včetně formulace výstupů) pod vedením garanta.
• Badatelský tým – tvoří jej garant + expert + badatelé, kteří se podílí na realizaci schváleného badatelského záměru.
• Organizátoři a pedagogický dozor – vytvářejí bezpečné prostředí pro realizaci badatelských činností, udržují online prostředí pro přípravu a kurz KNG, zajišťují ve spolupráci s garanty účast expertů, zajišťují logistiku a materiálně technické zabezpečení T-Expedice.