Menu Zavřeno

FAQ – KNG

 1. Co je to Talnet?

Talnet je projekt, který dlouhodobě pečuje o rozvoj nadání (převážně) náctiletých v různých směrech; původně bylo zaměření přírodovědné a technické, dnes je spektrum oborů širší. Zajišťuje on-line T-kurzy mnoha oborů, prezenční T-exkurze na vědecká pracoviště a jiná zajímavá místa, zprostředkovává nadaným kontakt s vysokoškolským prostředím i s podobně naladěnými vrstevníky. Nejvýraznější akcí je týdenní letní T-expedice zapojující studenty do vědeckého bádání.

 1. Co je to T-expedice?

T-expedice má za úkol poskytnout nadaným možnost zapojit se do týdenního vědeckého výzkumu a prezentovat své výsledky. Myšlenkou je, že to není “simulace” vědy, ale pokud možno opravdový vědecký záměr, který může být nějak užitečný např. v kontextu regionu konání, nebo pochopitelně i jinak. Samozřejmě nelze počítat s průlomovými vědeckými objevy po týdenní práci, ovšem Talnet má snahu brát expedici co nejvíce vážně a skloubit vědecký a pedagogický rozměr ve vyrovnaném poměru. S trochou nadsázky lze říci, že to není žádný “letní tábor”, ale zkrátka vědecká expedice s určitými cíli vyžadující úsilí všech zúčastněných. T-expedice se koná od roku 2013 a její podoba se s lety na základě bohatých zkušeností modifikuje, mimo jiné vzniká více regionálních větví.

 1. Jak ve zkratce T-expedice a její příprava probíhá?

Student (tedy tzv. garant záměru), který přijde se svým nápadem, jej během školního roku promyslí a připraví k realizaci v rámci přípravného kurzu. Na jaře se mu do týmu přihlásí další studenti, kteří s ním chtějí tento záměr zrealizovat. Přes on-line prostředí (jsou to zpravidla lidé z celé republiky) garant seznámí svoje nové kolegy s tím, co se bude dělat, a v létě to během týdne, kdy se reálně uvidí, zrealizují. Výsledky jsou prezentovány na konci expedice pomocí posterů. Později také vyjde sborník s odbornými články z této expedice.

 1. Co se děje před T-expedicí?

Příprava na T-expedici začíná již na podzim předešlého roku. Potenciální garanti se hlásí do Kurzu nové generace, kde po dva semestry pracují na formulaci svého vědeckého záměru, dozvídají se o fungování vědy a setkávají se na on-line setkáních, kde se vědecká tematika probírá. Na jaře se otevře on-line prostředí pro přípravu, kde každý garant nachystá přípravné úkoly pro své badatele – uvede je do dané vědecké problematiky, naučí je dovednosti nezbytné k provedení svého výzkumu.

 1. Co se děje na T-expedici?

Během jednoho letního týdne se všichni zúčastnění prezenčně sejdou a provádějí své výzkumy v jednotlivých badatelských sekcích, které si vyberou. Každý večer se scházejí na briefingu, kde se navzájem informují o své práci a pokrocích. Na konci expedice zpracují své výsledky do formy posteru a prezentují je sobě navzájem, případně i veřejnosti.

 1. Co se děje po T-expedici?

Výzkumný tým po expedici shrne své poznatky do vědeckého článku, který vyjde ve společném sborníku. S koncem T-expedice zpravidla začíná cyklus přípravy na T-expedici následující.

 1. Jsou vědní obory pro badatelské záměry nějak omezeny?

Existují samozřejmě vědní obory jako biologie a historie, které se nám na expedicích opakují, ale reálně oborová omezení nejsou. Lze stavět robota, zkoumat podmínky pro handicapované ve městě, zkoumat umělecká díla v krajině… V podstatě o to více vítáme cokoli originálního, co jsme ještě na expedici neměli.

 1. Jaká jsou omezení tvorby badatelských záměrů?

Jedno z omezení je časové – je potřeba vymyslet takový výzkumný záměr, aby bylo možné jej realizovat v létě v průběhu jednoho týdne, nehodí se tak dlouhodobější výzkumy. Další potenciální omezení může být finanční – nelze zaručit, že by bylo možné koupit dražší vybavení. Podmínky na expedici sice nemusí být vyloženě polní, ale je lepší vytvářet projekty s menší finanční náročností a menšími nároky na specifické prostředí ve smyslu vysoce sterilní laboratoře. Lze ovšem uvažovat například o spolupráci s nějakým univerzitním pracovištěm v místě konání expedice, ale to už velmi záleží na konkrétní situaci.

 1. Musím již při přihlášce do kurzu vědět, jaký obor či přímo téma chci zkoumat?

Není to nezbytně nutné. Začátek kurzu totiž k nalezení oboru a tématu slouží, tudíž mít konkrétnější představu je spíše drobné významné plus než podmínka. Na začátek úplně stačí vědět něco ve stylu “zajímá mě ekologie, zajímá mě historie, zajímá mě IT…”.

 1. Je možné expedici využít pro tvorbu práce do SOČ?

Teoreticky to možné je. Doporučujeme však myslet na to, že týden práce není úplně mnoho a že na zpracování SOČ se pravděpodobně lépe hodí jiné, z hlediska práce dlouhodobější projekty (např. Otevřená věda). Na T-expedici jde hlavně o zážitek z přípravy projektu, expediční zkušenosti (v případě venkovních aktivit autentický zážitek z “terénu”) a týmovou sounáležitost.

 1. Je přípravný kurz povinný?

V případě, že má student zájem realizovat svůj potenciální výzkumný záměr, je povinen přípravný kurz absolvovat – získat určitý počet bodů za úkoly a úspěšně obhájit svůj projekt před komisí. Kurz obsahuje návodné úlohy k úspěšnému vystavění projektu a zároveň poskytuje studentům i teoretické znalosti o prostředí vědy a jeho náležitostech. Má-li student zájem se zapojit jako “řadový” badatel v týmu někoho jiného, týká se ho pouze tzv. on-line příprava, která bývá v provozu od jara.

 1. Kolik stojí účast v přípravném kurzu?

Kurz je bezplatný. Projekt je financován v rámci projektů zaměřených na podporu nadání. Podobně za týdenní T-expedici bývá poplatek pouze symbolický v řádu několika set korun.

 1. Kdo se do přípravného kurzu může přihlásit?

Optimální věk přibližně odpovídá věku středoškolského studenta, zpravidla uvádíme věk 14-19 let. Výjimky jsou pochopitelně možné, ovšem u starších už lze preferovat spíše zapojení na pozici experta. Jinak není rozlišováno dle typu školy, oboru zájmu, ani jiných kritérií.

 1. Do kdy mohu svoji účast na přípravném kurzu / na T-Expedici zrušit?

V přípravném kurzu lze aktivity “bez následků” zanechat před obhájením badatelského záměru, což bývá přibližně v lednu. Účast badatele na expedici je případě takového přání vhodné zrušit nejpozději 14 dní před začátkem T-expedice. Náhlé zdravotní a podobné problémy jsou pochopitelně dostatečnou omluvou vždy.

 1. Pracuje se na expedici s odborníky?

Všichni mladí garanti by měli mít k ruce experta, tedy vystudovaného odborníka, který pomůže studentovi s odbornou stránkou věci a poradí mu s přípravou záměru. Může to být akademik, někdo ze spolupracovníků Talnetu (akademici, pedagogové, studenti na univerzitách), může to být i nadšený a schopný pedagog z garantovy školy. Student může svého experta na expedici nominovat sám, ovšem instruktoři přípravného kurzu jsou také schopni experta doporučit či sehnat.

 1. Kdo je kdo na T-expedici?

T-expedice je struktura, ve které je vícero rolí, a je dobré si ujasnit terminologii. Badatel je “řadový” výzkumník, ať už účastník jiných aktivit Talnetu nebo nováček, který se přihlašuje do badatelské sekce na základě svého zájmu a účastní se výzkumu pod vedením svých nadřízených.

Garant je vrstevník badatelů, který se rozhodl zpracovat svůj vlastní výzkumný záměr – před expedicí tedy absolvuje přípravu záměru v rámci Kurzu nové generace (speciální T-kurz zaměřený na přípravu expedičních záměrů), svůj nápad v oboru svého zájmu rozpracuje do formy jakési zjednodušené grantové žádosti, záměr obhájí před komisí, nabere do své sekce badatele, připraví je na expedici a na prezenční části vede svůj tým. K ruce má zpravidla experta, což je člověk erudovaný v daném oboru (např. akademický pracovník), se kterým garant konzultuje odbornou stránku věci, realizovatelnost svých nápadů nebo třeba shánění přístrojového vybavení. Je dobrým zvykem, že se expert účastní i prezenční části a kooperuje s badatelskou sekcí.

Na expedicích je možno potkat také expertogaranty, což jsou v podstatě experti, kteří ovšem sekci vedou a organizují sami (není tam tedy žádný náctiletý garant, ale vše je v režii “dospěláka”, ať už spolupracovníka Talnetu nebo externisty). Jejich sekce fungují obdobně, ovšem Talnet typicky nezasahuje do přípravy záměru a odborník si svůj projekt organizuje z velké části po vlastní ose.

V neposlední řadě jsou důležití lidé, kteří se dají jednotně označit jako organizátoři. Jedná se o zaměstnance NPI ČR, kteří se profesně věnují práci s nadanými a zajišťují běh Talnetu – metodici podpory nadání, psychologové atp. Do kategorie organizátorů lze počítat i instruktory T-kurzu zvaného Kurz nové generace (KNG), který připravuje, jak bylo zmíněno výše, garanty k realizaci jejich záměru. Organizátoři asistují při přesunech týmů, zajišťují technické a praktické věci, starají se o zázemí expedice.

 1. Co je to on-line příprava?

Jedná se o krátký on-line kurz, který jsou badatelé povinni před expedicí absolvovat, aby se mohli zúčastnit prezenční části.

 1. Co musí badatel (řadový účastník expedice) splnit, aby se mohl expedice zúčastnit, a proč?

Po badatelích je vyžadována zejména motivace a nadšení pro věc. Kromě toho je ovšem potřeba zapojit se do on-line přípravy a splnit předložené úkoly nad bodový limit stanovený pro danou sekci. Toto opatření není samoúčelné – slouží k tomu, aby se některé potřebné dovednosti badatel naučil s předstihem a ušetřil se tak čas na prezenční části. Dává badateli lepší přehled o tom, co je náplní záměru, než anotace v přihlášce – badatel tak má šanci zjistit, zda se třeba záměr neminul s jeho očekáváním, a nebýt s takovou skutečností konfrontován až na expedici samotné. Rovněž plnění přípravy ukáže garantovi, že jeho badatelé jsou motivováni k práci a že jsou ochotni do společného projektu vložit potřebné úsilí a entuziasmus.

 1. Je povinná práce v on-line prostředí?

Ano. Až na samotnou expedici v létě probíhají všechny aktivity on-line a bez jejich plnění nelze na expedici jet.

 1. Čím je celý projekt ukončen?

T-expedici uzavírá posterová prezentace výsledků výzkumu. Dalším výstupem je odborný článek publikovaný v každoročním tištěném expedičním sborníku.

 1. Co když mám nějaký jiný specifický dotaz, na který jsem doposud nenašel odpověď?

V tom případě se neváhej obrátit na instruktory přípravného Kurzu nové generace: Aňu Korytářovou a Kubu Sochora , kteří ochotně všechny dotazy zodpoví a poradí.